مکان مشترک - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 1 در فردوس خراسان جنوبی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 1 در فردوس خراسان جنوبی قرار دارد

فردوس

مکان مشترک - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 2 در فردوس خراسان جنوبی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 2 در فردوس خراسان جنوبی قرار دارد

فردوس

مکان مشترک - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 3 در فردوس خراسان جنوبی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 3 در فردوس خراسان جنوبی قرار دارد

فردوس

مکان دربستی - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه کویری پشت کاریز در طبس

  اقامتگاه در دل  بکرترین کویر مرکزی همراه بالیدر محلی کویر،افرود رصدخانه وافلاک نما نزدیک به کار جنی وازمیغان وابگرم

طبس