مکان دربستی - سوئیت

سوئیت تمیز در بیرجند

سوئیت تمیز تک خوابه در بیرجند

بیرجند

مکان دربستی - سوئیت

سوئیت مناسب در بیرجند

سوئیت مناسب در بیرجند

بیرجند

مکان دربستی - سوئیت

سوئیت تمیز و مناسب در بیرجند

سوئیت تمیز و مناسب در بیرجند

بیرجند

مکان دربستی - مهمانخانه

مهمان پذیر تمیز در بیرجند

مهمان پذیر تمیز در بیرجند

بیرجند

مکان دربستی - مهمانخانه

مهمان پذیر مناسب در بیرجند

مهمان پذیر مناسب در بیرجند

بیرجند

مکان مشترک - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 1 در فردوس خراسان جنوبی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 1 در فردوس خراسان جنوبی قرار دارد

فردوس

مکان مشترک - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 2 در فردوس خراسان جنوبی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 2 در فردوس خراسان جنوبی قرار دارد

فردوس

مکان مشترک - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 3 در فردوس خراسان جنوبی

اقامتگاه بوم گردی اتاق 3 در فردوس خراسان جنوبی قرار دارد

فردوس

مکان دربستی - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه کویری پشت کاریز در طبس

اقامتگاه در دل کویر 

طبس